Technikum Ochrony Środowiska

Technik ochrony środowiska to kierunek przeznaczony dla uczniów o zainteresowaniach przyrodniczych, który kształci w zakresie ochrony wód, powietrza i gleby. Absolwent może podjąć pracę w ośrodkach badań i kontroli środowiska, terenowych organach administracji państwowej w zakresie ochrony środowiska, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, w działach ochrony środowiska zakładów przemysłowych, miejskich przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji, stacjach uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków, zakładach unieszkodliwiania odpadów, ośrodkach badawczo-rozwojowych zajmujących się ochroną  środowiska, prywatnych przedsiębiorstwach specjalistycznych.

Więcej o rekrutacji

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Starostę Świeckiego Decyzją Nr 13/2002 z dnia 19 września 2002r.

Typ szkoły: technikum
Podbudowa programowa: gimnazjum, szkoła podstawowa
Podstawa programowa kształcenia w zawodach z roku 2019

Kwalifikacje:
CHM.05 – ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska

Warunki przyjęcia:
wypełnić podanie i kwestionariusz (druki w sekretariacie)
podpisać umowę o naukę (podpisuje rodzic lub opiekun prawny)
uiścić wpisowe
dostarczyć 4 zdjęcia
odbyć rozmowę kwalifikacyjną

Uczniowie korzystają:
z internetu (stały dostęp)
z nauki prowadzonej nowoczesnymi środkami (komputer, internet, rzutnik elektroniczny)
z biblioteki (skomputeryzowanej)
z siłowni
z wyjazdów na wycieczki
z wyjazdów do teatru
ze stypendium
z ubezpieczeń, których koszt ponosi szkoła w całym okresie nauczania
z dopłat do wycieczek
z pracowni komputerowych

Nauka trwa 5 lat i obejmuje następujące przedmioty:
Przedmioty Ogólne:
Język polski
Język angielski
Język niemiecki
Historia
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o kulturze
Matematyka
Fizyka
Chemia
Biologia
Geografia
Podstawy przedsiębiorczości
Informatyka
Wychowanie fizyczne
Edukacja dla bezpieczeństwa
Zajęcia z wychowawcą

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym oraz uzupełniającym:
Chemia
Matematyka
Historia i społeczeństwo

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
Stan i zasoby środowiska
Ochrona wód
Ochrona powietrza oraz ochrona przed hałasem i drganiami
Gospodarka odpadami oraz ochrona gleb
Działalność gospodarcza w ochronie środowiska
Język obcy w ochronie środowiska

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
Monitoring środowiska
Organizacja prac w ochronie środowiska
Komputerowe wspomaganie w ochronie środowiska
Podstawy rysunku technicznego
Praktyka zawodowa – 4 tygodnie

W trakcie nauki uczniowie odbywają praktykę zawodową w ośrodkach badań i kontroli środowiska, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, miejskich przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji, stacjach uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Absolwent uzyskuje możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (w trakcie nauki).