Technikum Logistyki

Technik logistyk to kierunek, który przygotowuje absolwentów do pracy, której zadaniem jest podnoszenie efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa poprzez planowanie, realizowanie i kontrolowanie ekonomicznego przepływu surowców, materiałów, wyrobów oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu przeznaczenia zgodnie z zamówieniem klienta. Absolwent może znaleźć pracę w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowo-handlowych, transportowo-spedycyjnych oraz w jednostakch samorządu terytorialnego, na stanowiskach specjalisty do spraw: sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, logistyki miejskich usług infrastrukturalnych, systemów wspomagających dystrybucję, gospodarki odpadami, planowania produkcji i zapasów, gospodarki materiałowej, pakowania i opakowań, transportu wewnętrznego.

Więcej o rekrutacji

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Starostę Świeckiego Decyzją Nr PZEAS.4324/1/2006 z dnia 10 stycznia 2006r.

Typ szkoły: technikum
Podbudowa programowa: gimnazjum, szkoła podstawowa
Podstawa programowa kształcenia w zawodach z 2019 roku

Kwalifikacje:
SPL.01 Obsługa magazynów
SPL.02 Obsługa transportu

Warunki przyjęcia:
wypełnić podanie i kwestionariusz (druki w sekretariacie)
podpisać umowę o naukę (podpisuje rodzic lub opiekun prawny)
uiścić wpisowe
dostarczyć 4 zdjęcia
odbyć rozmowę kwalifikacyjną

Uczniowie korzystają: 
z internetu (stały dostęp)
z nauki prowadzonej nowoczesnymi środkami (komputer, internet, rzutnik elektroniczny)
z biblioteki (skomputeryzowanej)
z siłowni
z wyjazdów na wycieczki
z wyjazdów do teatru
ze stypendium
z ubezpieczeń, których koszt ponosi szkoła w całym okresie nauczania
z dopłat do wycieczek
z pracowni komputerowych

Nauka trwa 5 lat i obejmuje nastepujące przedmioty:

Przedmioty Ogólne:
Język polski
Język angielski
Język niemiecki
Historia
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o kulturze
Matematyka
Fizyka
Chemia
Biologia
Geografia
Podstawy przedsiębiorczości
Informatyka
Wychowanie fizyczne
Edukacja dla bezpieczeństwa
Zajęcia z wychowawcą

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym oraz uzupełniającym:
Geografia
Matematyka
Historia i społeczeństwo

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
Przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce rynkowej
Logistyka w procesach produkcji
Zapasy i magazynowanie
Dystrybucja
Procesy transportowe w logistyce
Logistyka w jednostkach gospodarczych i administracyjnych
Język obcy w logistyce

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
Logistyka zaopatrzenia i produkcji
Planowanie produkcji i dystrybucji
Usługi transportowo-spedycyjne
Obsługa jednostek zewnętrznych
Planowanie przepływu zasobów i informacji
Praktyka zawodowa – 4 tygodnie

W trakcie nauki uczniowie odbywają praktykę zawodową w przedsiębiorstwach handlowych, przemysłowych, usługowych, transportowo-spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego. Absolwent uzyskuje możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (w trakcie nauki).