Technikum Hotelarstwa

Technik hotelarstwa to kierunek, który przygotowuje absolwentów do pracy sektorze usług hotelarskich i turystycznych. Uczniowie kształcą się w zakresie organizacji, zarządzania, kierowania personelem oraz obsługi gości. Absolwent w tym zawodzie może znaleźć pracę w hotelach, ośrodkach turystycznych w kraju jak i zagranicą, a także ma możliwość podjęcia prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Więcej o rekrutacji

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Starostę Świeckiego Decyzją Nr PZEAS.4324/4/2005 z dnia 26 września 2005

Typ szkoły: technikum
Podbudowa programowa: gimnazjum, szkoła podstawowa
Podstawa programowa kształcenia w zawodach z roku 2019

Kawalifikacje:

HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
HGT.06 Realizacja usługi w recepcji

Warunki przyjęcia:
wypełnić podanie i kwestionariusz (druki w sekretariacie)
podpisać umowę o naukę (podpisuje rodzic lub opiekun prawny)
uiścić wpisowe
dostarczyć 4 zdjęcia
odbyć rozmowę kwalifikacyjną

 Uczniowie korzystają:

z internetu (stały dostęp)
z nauki prowadzonej nowoczesnymi środkami (komputer, internet, rzutnik elektroniczny)
z biblioteki (skomputeryzowanej)
z siłowni
z wyjazdów na wycieczki
z wyjazdów do teatru
ze stypendium
z ubezpieczeń, których koszt ponosi szkoła w całym okresie nauczania
z dopłat do wycieczek
z pracowni komputerowych

Nauka trwa 5 lat i obejmuje następujące przedmioty:

Przedmioty Ogólne:
Język polski
Język angielski
Język niemiecki
Historia
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o kulturze
Matematyka
Fizyka
Chemia
Biologia
Geografia
Podstawy przedsiębiorczości
Informatyka
Wychowanie fizyczne
Edukacja dla bezpieczeństwa
Zajęcia z wychowawcą

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym oraz uzupełniającym:
Geografia
Język obcy nowożytny
Historia i społeczeństwo

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
Organizacja pracy w hotelarstwie
Działalność recepcji
Usługi żywieniowe w hotelarstwie
Marketing usług hotelarskich
Podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego
Język obcy w hotelarstwie

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
Techniki pracy w hotelarstwie
Obsługa konsumenta
Obsługa informatyczna w hotelarstwie
Praktyka zawodowa – 8 tygodni

W trakcie nauki uczniowie odbywają praktykę zawodową w obiektach hotelarskich na różnych działach obsługi klienta. Absolwent uzyskuje możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (w trakcie nauki).

W ramach zajęć z hotelarstwa szkoła współpracuje z Hotelem Vistula w Świeciu i Hanza Palac w Rulewie.