Technikum Geodezyjne

Technik geodeta to kierunek, który przygotowuje do wykonywania pomiarów sytuacyjno-wysokościowych w celu opracowania map o różnym przeznaczeniu, inwentaryzowania obiektów zagospodarowania terenu, sieci podziemnego uzbrojenia terenu, geodezyjnej obsługi budowy wysokich budynków, różnych budowli, wykonywania rozgraniczeń podziałów i scaleń nieruchomości. Absolwent ma możliwość znalezienia pracy w geodezyjnych firmach państwowych i prywatnych oraz w jednostkach administracji rządowej i samorządowej na różnych stanowiskach, np.: wykonawca nieskomplikowanych prac geodezyjnych, kierownik zespołu, geodeta prowadzący zasób geodezyjny i kartograficzny.

Więcej o rekrutacji

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Starostę Świeckiego Decyzją Nr 14/2002 z dnia 7 października 2002r.

Typ szkoły: technikum
Podbudowa programowa: gimnazjum, szkoła podstawowa
Podstawa programowa kształcenia w zawodach z 2019 roku

Kwalifikacje:
BUD.18 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów
BUD.19 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z klastrem i gospodarką nieruchomościami

Warunki przyjęcia:
wypełnić podanie i kwestionariusz (druki w sekretariacie)
podpisać umowę o naukę (podpisuje rodzic lub opiekun prawny)
uiścić wpisowe
dostarczyć 4 zdjęcia
odbyć rozmowę kwalifikacyjną

Uczniowie korzystają:
z internetu (stały dostęp)
z nauki prowadzonej nowoczesnymi środkami (komputer, internet, rzutnik elektroniczny)
z biblioteki (skomputeryzowanej)
z siłowni
z wyjazdów nawycieczki
z wyjazdów do teatru
ze stypendium
z ubezpieczeń, których koszty ponosi szkoła w całym okresie nauczania
z dopłat do wycieczek
z pracowni komputerowych

Nauka trwa 5 lat i obejmuje następujące przedmioty:
Przedmioty Ogólne:
Język polski
Język angielski
Język niemiecki
Historia
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o kulturze
Matematyka
Fizyka
Chemia
Biologia
Geografia
Podstawy przedsiębiorczości
Informatyka
Wychowanie fizyczne
Edukacja dla bezpieczeństwa
Zajęcia z wychowawcą
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym oraz uzupełniającym:
Fizyka
Matematyka
Historia i społeczeństwo

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
Geodezja ogólna
Geodezja inżynieryjna 
Kataster i gospodarka nieruchomościami
Prawo w geodezji
Podstawy działalności gospodarczej
Język obcy zawodowy

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
Terenowe ćwiczenia geodezyjne
Ćwiczenia obliczeniowe i kartograficzne
Geomatyka
Rysunek geodezyjny
Dokumentacja katastralna