Policealna Szkoła „Oskar” – kierunek Rachunkowość

Policealna Szkoła „OSKAR” – kierunek RACHUNKOWOŚĆ- kształci w technik rachunkowości.

Technik rachunkowości to zawód, który przygotowuje do wykonywania zadań takich jak: prowadzenie rachunkowości, dokonywanie rozliczeń finansowych, kontrolowanie dokumentów księgowych, sporządzanie sprawozdań finansowych. Absolwent posiada wiedzę  z zakresu ustaw o rachunkowości, przepisów podatkowych, prowadzenia i organizacji działów księgowych, nadzorowania spłat i ściągania należności. Absolwent tego kierunku może podjąć pracę w dziale rachunkowości wszelkiego rodzaju przedsiębiorstw i instytucji, może również prowadzić własną działalność.

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, w zjazdach sobotnio-niedzielnych, organizowanych co dwa tygodnie, w godzinach od 8:00 do 14:45.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Kuratora Oświaty w Bydgoszczy Decyzją Nr KO-Sek.-021a/11/98 z dnia 22 czerwca 1998r.

Typ szkoły: szkoła policealna
Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie
Podstawa programowa: 431103

Kwalifikacje:

A.36. Prowadzenie rachunkowości
A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

Warunki przyjęcia:
złożyć świadectwo ukończenia szkoły dającej wykształcenie średnie
wypełnić kwestionariusz (druki w sekretariacie)
podpisać umowę o naukę
dostarczyć 2 zdjęcia

Nauka trwa 2 lata i obejmuje następujące przedmioty:

Przedmioty Ogólne:
Podstawy przedsiębiorczości (tylko dla słuchaczy, którzy nie realizowali tych zajęć na wcześniejszym etapie nauki)

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
Bezpieczeństwo i ochrona środowiska
Człowiek w procesie pracy
Działalność gospodarcza
Język obcy zawodowy (angielski)
Rachunkowość
Wynagrodzenia i podatki
Zarys statystyki

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
Pracownia pracy biurowej
Pracownia rachunkowości
Pracownia wynagrodzeń i danin publicznych
Praktyka zawodowa: 4 tygodnie (160 godzin)

W trakcie nauki słuchacze odbywają praktykę zawodową organizowaną we własnym zakresie, bądź przez szkołę  w administracji państwowej i samorządowej, bankach, przedsiębiorstwach, podmiotach gospodarczych, itp.

Absolwent może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – po zdaniu tego egzaminu w jednej kwalifikacji otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, po zdaniu egzaminów w obu kwalifikacjach otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik rachunkowości wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.