Nowoczesne kształcenie – dane administracyjne

Nowoczesne kształcenie w Zespole Szkół Menedżerskich w Świeciu– projekt unijny skierowany do nauczycieli, w tym także do nauczycieli kształcenia zawodowego oraz uczniów na kierunkach: technik logistyk, technik informatyk.

Projekt realizujemy w partnerstwie z Project Hub Sp. z o.o. w okresie od 1 czerwca 2021r. do 31 stycznia 2023r.

Celem głównym projektu jest podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych u min. 90% spośród 67 uczniów (15K,52M) z Technikum Logistycznego i Technikum Informatycznego z Zespołu Szkół Menedżerskich w Świeciu zwiększających ich szanse na rynku pracy m.in. poprzez realizację staży uczniowskich w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy, dodatkowych szkoleń/kursów, a także doskonalenie umiejętności i podnoszenie kompetencji poprzez kursy/szkolenia/studia podyplomowe dla 8 nauczycieli (6K, 2M) z Technikum Logistycznego i Technikum Informatycznego z Zespołu Szkół Menedżerskich w Świeciu oraz podniesienie jakości nauczania w Zespole Szkół Menedżerskich w Świeciu przez wyposażenie pracowni szkolnych w Technikum Logistycznym i Technikum Informatycznym w niezbędny sprzęt do kształcenia zawodowego w okresie 01.06.2021-31.01.2023.

Realizacja celu nastąpi poprzez:

  1. doposażenie pracowni szkolnych w niezbędny sprzęt do kształcenia zawodowego,
  2. staże dla uczniów i uczennic,
  3. dodatkowe szkolenia/kursy zwiększające kompetencje i/lub kwalifikacje zawodowe uczniów i uczennic,
  4. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów i uczennic,
  5. kursy i szkolenia dla nauczycieli.

Główne wskaźniki do realizacji w ramach projektu to:

– Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie: 50

– Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS: 2

– Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu: 8

– Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach uczniowskich u pracodawcy: 50

Wartość projektu: 682 720,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 580 312,00 zł