Policealna Szkoła „Oskar” – kierunek Informatyka

Policealna Szkoła „OSKAR” – kierunek INFORMATYKA – kształci w zawodzie technik informatyk.

Technik informatyk – zawód ten charakteryzuje się uniwersalnością, informatycy mogą podejmować pracę w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach, jak i wszędzie tam gdzie jest wprowadzona informatyzacja. Absolwent tego kierunku może wykonywać pracę na stanowisku administratora sieci komputerowych, projektanta systemów komputerowych, programisty, itp.

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, w zjazdach sobotnio-niedzielnych, organizowanych co dwa tygodnie, w godzinach od 8:00 do 14:45.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Kuratora Oświaty w Bydgoszczy Decyzją Nr KO-Sek.-021a/11/98 z dnia 22 czerwca 1998r.

Typ szkoły: szkoła policealna
Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie
Podstawa programowa: 351203

Kwalifikacje:
E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

Warunki przyjęcia:
złożyć świadectwo ukończenia szkoły dającej wykształcenie średnie
wypełnić kwestionariusz (druki w sekretariacie)
podpisać umowę o naukę
dostarczyć 2 zdjęcia

Nauka trwa 2 lata i obejmuje nastepujące przedmioty:

Przedmioty Ogólne:
Podstawy przedsiębiorczości (tylko dla tych słuchaczy, którzy nie realizowali tych zajęć na wcześniejszym etapie nauki)

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
Bezpieczeństwo i higiena w pracy informatyka
Działalność gospodarcza w informatyce
Język angielski zawodowy
Multimedia i grafika komputerowa
Programowanie strukturalne i obiektowe
Systemy operacyjne i sieci komputerowe

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
Pracownia administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi
Pracownia aplikacji internetowych
Pracownia montażu i eksploatacji komputerów osobistych
Pracownia zarządzania  bazami danych

Praktyka zawodowa: 4 tygodnie (160 godzin)

W trakcie nauki słuchacze odbywają praktykę zawodową organizowaną we własnym zakresie, bądź przez szkołę w branży informatycznej, administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstwach, podmiotach gospodarczych.

Absolwent może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – po zdaniu takiego egzaminu w zakresie jednej kwalifikacji otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie oraz po zadaniu egzaminu w zakresie wszystkich trzech kwalifikacji otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik informatyk wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.