Policealna Szkoła „Oskar” – kierunek Geodezja

Policealna Szkoła  „OSKAR – kierunek GEODEZJA – kształci w zawodzie technik geodeta.

Technik geodeta – to zawód uprawniający do wykonywania pomiarów sytuacyjno-wysokościowych w celu opracowania map o różnym przeznaczeniu, inwentaryzowania obiektów zagospodarowania terenu, sieci i podziemnego uzbrojenia terenu, geodezyjnej obsługi budowy wysokoich budynków, różnych budowli, wykonywania rozgraniczeń podziałów i scaleń nieruchomości. Absolwent tego kierunku może podjąć pracę w geodezyjnych firmach państwowych i prywatnych oraz jednostkach administracji rządowej i samorządowej jako wykonawca nieskomplikowanych prac geodezyjnych, kierownik zespołu, geodeta prowadzący zasób geodezyjny i kartograficzny.

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, w zjazdach sobotnio-niedzielnych, organizowanych co dwa tygodnie, w godzinach od 8:00 do 14:45.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Kuratora Oświaty Decyzją Nr  KO-Sek.-021a/11/98 z dnia 22 czerwca 1998r.

Typ szkoły: zaoczna na podbudowie szkoły dającej wykształcenie średnie.
Podstawa programowa: 311104

Kwalifikacje:
B.34. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów
B.35. Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych
B.36. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

Warunki przyjęcia:
złożyć świadectwo ukończenia szkoły średniej
wypełnić kwestionariusz (druki w sekretariacie)
podpisać umowę o naukę
dostarczyć 2 zdjęcia

Nauka trwa 2 lata i obejmuje następujące przedmioty:

Przedmioty Ogólne:
Podstawy przedsiębiorczości (tylko dla tych słuchaczy, którzy nie realizowali tych zajęć na wcześniejszym etapie nauki)

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
Geodezja inżynieryjna
Geodezja ogólna
Język obcy zawodowy (angielski)
Kataster i gospodarka nieruchomościami
Podstawy działalności gospodarczej
Prawo w geodezji

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
Ćwiczenia obliczeniowe i kartograficzne
Dokumentacja katastralna
Geomatyka
Rysunek geodezyjny
Terenowe ćwiczenia geodezyjne

Praktyka zawodowa: 14 tygodni (12 tygodni – ćwiczenia geodezyjne i 2 tygodnie – w przedsiębiorstwie geodezyjnym)

W trakcie nauki słuchacze odbywają praktykę zawodową organizowana we własnym zakresie, bądź przez szkołę w firmach geodezyjnych.

Absolwent może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – każdej kwalifikacji oddzielnie, otrzymuje wówczas  świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji oraz po zdaniu egzaminów w zakresie wszystkich trzech kwalifikacji otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik geodeta wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.