Policealna Szkoła „Oskar” – kierunek Bezpieczeństwo I Higiena Pracy

Policealna Szkoła „OSKAR” – kierunek BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY – kształci w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy.

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy – to kierunek, który przygotowuje do pracy w służbach BHP, ochrony środowiska i p.poż. Praca w tym zawodzie polega na min. usuwaniu lub ograniczaniu szkodliwości związanych z procesem i środowiskiem pracy, przeprowadzaniu analizy dotyczącej bhp oraz wystosowaniu propozycji usunięcia występujących zagrożeń, badaniu przyczyn wypadków w pracy i wnioskowaniu o ich usunięcie, prowadzeniu rejestru dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, w zjazdach sobotnio-niedzielnych, organizowanych co dwa tygodnie, w godzinach od 8:00 do 14:45.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Kuratora Oświaty w Bydgoszczy Decyzją Nr KO-Sek.-21a/11/98 z dnia 22 czerwca 1998r.

Typ szkoły: szkoła policealna
Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie
Podstawa programowa: 325509

Kwalifikacje:
Z.13. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Warunki przyjęcia:
złożyć świadectwo ukończenia szkoły dającej wykształcenie średnie
wypełnić kwestionariusz (druki w sekretariacie)
podpisać umowę o naukę
dostarczyć 2 zdjęcia

Nauka trwa 1,5 roku  i obejmuje następujące przedmioty:

Przedmioty Ogólne:

Podstawy przedsiębiorczości (tylko dla słuchaczy, którzy nie realizowali tych zajęć na wcześniejszym etapie nauki)

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
Bezpieczeństwo i ochrona środowiska
Człowiek w procesie pracy
Język obcy zawodowy (angielski)
Podstawy konstrukcji mechanicznych
Podstawy prawa pracy
Podstawy psychologii i socjologii
Zarys wiedzy o gospodarce

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
Pracownia komputerowa
Pracownia kształtowania środowiska pracy
Pracownia metodyki kształcenia zawodowego
Pracownia prowadzenia działalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
Pracownia techniczna
Pracownia zarządzania systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

Praktyka zawodowa: 4 tygodnie (160 godzin)

W trakcie nauki słuchacze odbywają praktykę zawodową organizowaną we własnym zakresie, bądź przez szkołę w służbach BHP, zakładach przemysłowych oraz w jednostkach ochrony środowiska i ppoż.

Absolwent może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – po zdaniu takiego egzaminu otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.