Policealna Szkoła „Oskar” – kierunek Administracja

Policealna Szkoła „OSKAR” – kierunek ADMINISTRACJA – kształci w zawodzie technik administracji i jest to kierunek najczęściej wybierany z kierunków szkół policealnych. Technik administracji może podjąć pracę w każdej instytucji administracyjnej i gospodarczej, m.in. instytucjach rządowych i samorządowych, wojsku, policji, szkołach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, różnego rodzaju zakładach.

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, w zjazdach sobotnio-niedzielnych, organizowanych co dwa tygodnie, w godzinach od 8:00 do 14:45.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Kuratora Oświaty w Bydgoszczy Decyzją Nr KO-Sek.-021a/11/98 z dnia 22 czerwca 1998r.

Typ szkoły:  szkoła policealna
Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie
Podstawa programowa: 334306

Kwalifikacje:
A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji

Warunki przyjęcia:
złożyć świadectwo ukończenia szkoły dającej wykształcenie średnie
wypełnić kwestionariusz (druki w sekretariacie)
podpisać umowę o naukę
dostarczyć 2 zdjęcia

Nauka trwa 2 lata i obejmuje następujące przedmioty:

Przedmioty Ogólne:
Podstawy przedsiębiorczości (tylko dla słuchaczy, którzy nie realizowali tych zajęć na wcześniejszym etapie nauki)

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
Bezpieczeństwo i ochrona środowiska
Człowiek w procesie pracy
Ekonomika przedsiębiorstw
Język obcy zawodowy (angielski)
Podstawy prawa Unii Europejskiej
Prawo administracyjne
Prawo cywilne oraz prawo gospodarcze
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Zarys statystyki

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
Pracownia ekonomiczna
Pracownia pracy biurowej
Pracownia administracyjna
Pracownia rachunkowości
Pracownia techniki biurowej
Praktyka zawodowa: 8 tygodni (320 godzin)

W trakcie nauki słuchacze odbywają praktykę zawodową organizowaną we własnym zakresie, bądź przez szkołę w przedsiębiorstwach handlowych, przemysłowych, usługowych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego.

Absolwent może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – po zdaniu takiego egzaminu otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik administracji wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.