Ucz się bez opłat

Ucz się bez opłat – BHP i Informatyka, czyli sponsorowane kierunki policealne

Program edukacyjny „Ucz się bez opłat” jest skierowany do wszystkich osób, które ukończyły liceum ogólnokształcące lub kwalifikacyjne kursy zawodowe i nadal są zainteresowane poszerzaniem swojej wiedzy oraz zdobywaniem nowych kompetencji. Program jest realizowany w Szkołach dla Dorosłych „Oskar” w okresie od końca stycznia 2018 roku do końca III semestru dla kierunku BHP – zakończenie programu w czerwcu 2019 roku, oraz IV semestru Informatyki – zakończenie programu w styczniu 2020 roku. W tym okresie słuchacz jest zobowiązany do uczestnictwa w minimum 50% zajęć obowiązkowych, jednak bez wnoszenia opłat za udział w tych zajęciach przez cały okres nauki. Ewentualne zawieszenie lub rezygnacja w programie może nieść za sobą skutki finansowe w postaci zwrotu kosztów poniesionych na daną osobę w okresie jej uczestnictwa w zajęciach. Wszystkie takie przypadki będą rozpatrywane indywidualnie przez organ prowadzący szkołę. W czasie trwania programu słuchacz realizuje przewidziane dla danego kierunku prace zaliczeniowe, uzyskuje zaliczenia przedmiotowe dla poszczególnych semestrów oraz ma możliwość zdawania egzaminu zawodowego, po uzyskaniu którego otrzymuje odpowiedni tytuł zawodowy. Program będzie realizowany dla grup min. 15 osobowych. Liczba miejsc objętych 100% dofinansowaniem nauki jest ograniczona a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń